06-36186089 info@createtraffic.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan: Algemene Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden;

‘Create Traffic’: de eenmanszaak Create Traffic, gevestigd te (1061 DN) Amsterdam, aan het Jan van Schaffelaarplantsoen 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75797518;

‘Opdracht’: alle werkzaamheden die Create Traffic op grond van de Overeenkomst voor Opdrachtgever dient te verrichten;

‘Opdrachtgever’: natuurlijke of rechtspersoon die met Create Traffic in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten Overeenkomst of met Create Traffic een Overeenkomst heeft gesloten;

‘Overeenkomst’: overeenkomst tussen Create Traffic en de Opdrachtgever op grond waarvan Create Traffic in opdracht van Opdrachtgever een Opdracht uitvoert;

‘Partij’: Create Traffic of Opdrachtgever afzonderlijk;

‘Partijen’: Create Traffic en Opdrachtgever gezamenlijk;

‘Werkzaamheden’: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven of die door Create Traffic uit anderen hoofde worden verricht, zulks in de meest ruime zin van het woord;

Artikel 2 Offertes, Opdracht en verplichtingen Opdrachtgever

1. Alle aanbiedingen van Create Traffic zijn vrijblijvend.

2. Opdrachten door Opdrachtgever gegeven zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem bindend.

3. Na akkoordbevinding van de Opdracht verstuurt Create Traffic aan Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging. Onjuistheden in de Opdrachtbevestiging dienen Create Traffic binnen twee (2) werkdagen schriftelijk te bereiken, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van 2 Create Traffic, binden Create Traffic niet, anders dan nadat en voor zover zij door Create Traffic schriftelijk zijn bevestigd.

5. De offerte, de daarin opgenomen prijsbepaling en de Opdrachtbevestiging is tot stand gekomen op basis van informatie zoals door Opdrachtgever aan Create Traffic verstrekt. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Create Traffic verstrekte informatie juist en volledig is. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Create Traffic tijdig de beschikking krijgt over alle materialen, informatie en andere gegevens die Create Traffic voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft.

6. Create Traffic is niet gehouden de informatie, de gegevens, de mededelingen en dergelijke van Opdrachtgever op juistheid te controleren. Tekortkomingen van Create Traffic die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever kunnen Create Traffic niet worden toegerekend.

7. Zaken die door Opdrachtgever bestemd zijn om te worden gebruikt bij het uitvoeren van de Opdracht, dienen door Opdrachtgever tijdig op het adres van Create Traffic of op de plaats waar de Opdracht door Create Traffic moet worden volbracht ter beschikking van Create Traffic te worden gesteld. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Create Traffic lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van genoemde zaken, ongeacht de oorzaak daarvan.

8. Opdrachtgever vrijwaart Create Traffic voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte materialen, informatie en andere gegevens.

Artikel 3 Wijziging

1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst uitsluitend wijzigen indien de beoogde wijziging Create Traffic uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen na akkoordbevinding van de Opdracht heeft bereikt en Create Traffic met deze wijziging instemt.

2. Indien een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt gewijzigd, is Create Traffic gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijk overeengekomen termijnen zullen in geval van wijziging niet meer van kracht zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Create Traffic.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

2. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is uitgesloten.

Artikel 5 Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting en overige door de overheid opgelegde heffingen.

2. Alle kosten die derden na aanvang van de Opdracht en in het kader van de Opdracht bij Create Traffic in rekening brengen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Indien zich verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van de offerte voordoet, is Create Traffic gerechtigd deze wijziging door te berekenen aan Opdrachtgever. Create Traffic maakt een wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk bekend onder opgave van de meer- of minderkosten.

Artikel 6 Facturering en betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.

2. Create Traffic is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is verricht, is Create Traffic niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van enige betalingsverplichting jegens Create Traffic, noch tot verrekening van enig aan Create Traffic verschuldigd bedrag met een bedrag dat Opdrachtgever van Create Traffic te vorderen heeft.

4. Betaling geschiedt in euro’s, op een door Create Traffic aan te geven wijze en zonder korting.

5. De door Create Traffic gehanteerde termijnen zijn fatale termijnen. Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Create Traffic is in dat geval gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is Create Traffic gerechtigd, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1,5% per maand of gedeelte van de maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen.

6. De vordering van Create Traffic tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra: a. de betalingstermijn is overschreden; b. Opdrachtgever failliet is verklaard of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd; c. Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Create Traffic maakt als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Create Traffic voert de Opdracht uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze de Opdracht wordt uitgevoerd. Create Traffic is vrij in het indelen van haar werkzaamheden binnen de context van de Opdracht.

2. Create Traffic voert de Opdracht naar beste inzicht en vermogen vakkundig, voortvarend en zorgvuldig uit. Create Traffic heeft het recht zonder kennisgeving aan Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Create Traffic wenselijk is.

3. De door Create Traffic opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verzenden van de offerte geldende werkomstandigheden. De termijnen zijn geen fatale termijn.

4. Indien buiten schuld van Create Traffic vertraging ontstaat, worden de termijnen voor zover nodig verlengd. De termijnen worden tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Create Traffic is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever van enige voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de Opdrachtgever te verkrijgen medewerking.

5. Create Traffic verricht de Werkzaamheden op het met Opdrachtgever overeengekomen adres.

6. Indien de Werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze kunnen plaatsvinden, is Create Traffic gerechtigd om de meerkosten die dit met zich brengt aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Create Traffic is gerechtigd een Opdracht in delen uit te voeren en betaling te vorderen van het daarmee overeenstemmende bedrag.

Artikel 8 Reclame

1. Reclames met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de Werkzaamheden of de verzenddatum van de stukken waarover Opdrachtgever reclameert aan Create Traffic kenbaar te worden gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2. Create Traffic dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.

3. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Create Traffic de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde factuurbedrag.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Opdrachtgever is gehouden zowel tijdens de looptijd van deze overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten over alle aangelegenheden van Create Traffic, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden aan Opdrachtgever bekend te zijn.

2. Alle correspondentie, documenten en andere vertrouwelijke zaken (met inbegrip van afschriften daarvan) die Opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en die betrekking hebben op Create Traffic zijn en blijven eigendom van Create Traffic en zullen bij beëindiging van deze overeenkomst direct aan Create Traffic worden teruggegeven, voor zover enige (wettelijke) regels daaraan niet in de weg staan.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

1. Create Traffic behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3. Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele eigendomsrechten van Create Traffic aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze rechten te verkrijgen.

4. Opdrachtgever zal Create Traffic direct informeren, indien hem blijkt dat een derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Create Traffic.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Buiten het bepaalde in artikel 8 lid 1 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op Create Traffic wegens gebreken in of met betrekking tot door Create Traffic verrichte Werkzaamheden, geleverde diensten en/of adviezen.

2. De verplichting tot schadevergoeding van Create Traffic op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen Create Traffic uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

3. Als de schade niet is verzekerd, dan is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de factuurwaarde van de Opdracht (exclusief BTW).

4. Create Traffic is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van Opdrachtgever, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Create Traffic. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde winst, geleden verliezen en 6 gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

5. Create Traffic is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 12 Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van Create Traffic is sprake indien Create Traffic verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld van Create Traffic zijn ontstaan, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien.

2. Create Traffic heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten in geval en voor de duur van een situatie van overmacht. Create Traffic is daarnaast bevoegd de Opdracht voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

3. Indien Create Traffic bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

4. Indien volbrenging van de Opdracht als gevolg van overmacht zodanig wordt vertraagd dat volbrenging van de Opdracht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Create Traffic heeft in dat geval recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.